دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم ارزیابی اختراع برتر


کد رهگیرى این فرم: P285-F280-U0-N113051          
[ چاپ فرم ]
عنوان اختراع
نام و نام خانوادگی مخترع (مخترعان)
ثبت اختراع (داخلی / خارجی) : داخلی 1 و خارجی 2 (حداکثر 10 امتیاز)
کسب مقام/مدال/رتبه از جشنواره های معتبر داخلی (فارابی/ رازی خوارزمی) : امتیاز 10
کسب مقام/مدال/رتبه در مجامع علمی، سایر جشنواره ها و غیره ( 5 امتیاز)
ثبت اختراع این اختراع منتج از طرح پژوهشی است (امتیاز 2)
تائیدیه(های) اخذ شده
مرحله ای که اختراع در آن قرار دارد
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ یا تولید آن ( 10 امتیاز)
وسعت طیف کاربران