دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارسال مدارک کارگاه های برگزار شده


کد رهگیرى این فرم: P412-F413-U0-N261099          
[ چاپ فرم ]
دانشگاه
نوع آموزش
عنوان
تاریخ شروع کارگاه

تاریخ شمسى:

تاریخ خاتمه کارگاه

تاریخ شمسى:

تعداد جلسات
تعداد شرکت کنندگان
جمع نفر ساعت
اطلاعات مدرسین
لطفا موارد خواسته شده به تفکیک اطلاعات وارد شود.
1. نام  2. نام خانوادگی  3. کد ملی  4. ایمیل  5. شماره همراه

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,xls, - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
مستندات
لطفا فایل ها به تفکیک ارسال شود.
1. لیست عناوین ، اسامی شرکت کنندگان و برنامه آموزشی و طرح درس و تاریخ دوره ها ی برگزار شده
2. گواهی صادره برای دانشگاه از سایت آموزش مجازی مستقر در دانشکده مجازی دانشگاه تهران
3. سایر موارد        

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
توضیحات